Regulamin

Regulamin Klubu Arkana Fit

 

 §1 Warunki ogólne korzystania z usług klubu

 1. Na terenie Klubu Arkana Fit można korzystać z zajęć gimnastycznych, sali kardio, fizjoterapii – kriosauna, sauny na podczerwień z koloroterapią, rollmasażu, dalej łącznie rozumianych jako usługi Klubu.
 2. Klienci mogą korzystać z usług Klubu na równych zasadach, z zachowaniem warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Z usług Klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 17 rok życia. Osoby poniżej 17 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu jedynie pod opieką osób dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 4. Na terenie Klubu należy zachowywać porządek oraz ogólnie przyjęte normy kulturalnego zachowania.
 5. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji odurzających. Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

 

 §2 Opłaty i zapisy na zajęcia

 1. Z usług Klubu można korzystać wykupując karnet lub pojedynczą usługę.
 2. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której usługodawca (Klub) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz usługobiorcy (Klienta) konkretnych usług w określonym czasie, po uiszczeniu opłat zawartych w cenniku.
 3. Karnet ma ściśle określony termin ważności, po upływie którego traci ważność, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez Klienta.
 4. Karnet jest dokumentem imiennym, w razie jego utraty nie wystawia się duplikatu.
 5. Z usług, na które wykupiono karnet, może korzystać tylko nabywca karnetu, co oznacza, że odstępowanie karnetu innym osobom nie jest dopuszczalne.
 6. Korzystając z karnetu „bez ograniczeń” należy okazywać dowód tożsamości.
 7. Na wybrane zajęcia należy zapisać się osobiście na podstawie ważnego karnetu. Zmianę lub rezygnację z umówionych zajęć należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, co umożliwia skorzystanie z zajęć w innym terminie w granicach ważności karnetu. Niezachowanie powyższego terminu powoduje utratę tego prawa.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali pierwszeństwo udziału w wybranych zajęciach mają osoby wcześniej zapisane.
 9. Zajęcia gimnastyczne odbywają się, jeżeli uczestniczą w nich co najmniej cztery osoby. Jeżeli na zajęcia stawią się trzy osoby lub mniej – zajęcia nie odbędą się.
 10. O wszelkich zmianach opłat osoby korzystające z usług Klubu Arkana Fit będą informowane na terenie Klubu przez personel.

 

 §3 Zasady uprawiania sportu i korzystania z usług fizjoterapeutycznych

 1. Osoby ćwiczące w Klubie Arkana Fit zobowiązane są do używania ręczników, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 2. Na zajęciach gimnastycznych obowiązuje ponadto:
  • strój sportowy,
  • czyste obuwie zmienne,
  • buty usztywniające kostkę na zajęciach ze stopniem,
  • ręcznik zapewniający higieniczne korzystanie z mat.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zajęć należy:
  • dobrać rodzaj zajęć do swoich możliwości,
  • zdjąć biżuterię,
  • stawić się na zajęcia punktualnie (początek zajęć – rozgrzewka jest najważniejszą częścią każdego treningu),
  • nie wnosić na salę napojów w plastikowych kubkach oraz pożywienia,
  • stosować się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 4. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 5. Instruktor może nie wyrazić zgody na przystąpienie Klienta do zajęć, w szczególności gdy:
  • klient spóźni się na wybrane zajęcia,
  • nie posiada odpowiedniego, czystego obuwia sportowego,
  • żuje gumę podczas zajęć,
  • jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób korzystających z obiektu,
  • wygaśnie ważność karnetu.
 6. Po zakończonych ćwiczeniach gimnastycznych oraz treningach na sali kardio sprzęt należy odłożyć w wyznaczone miejsce oraz zostawić po sobie porządek.
 7. Przed korzystaniem z usług oferowanych w Klubie, mianowicie kriosauny, sauny na podczerwień z koloroterapią, rollmasażu, sali kardio należy zapoznać się ze szczegółowymi regulaminami korzystania z wymienionych usług.

 

 §4 Odpowiedzialność

 1. Zakupienie karnetu lub pojedynczej usługi przez Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z regulaminem Klubu Arkana Fit, zaakceptował jego postanowienia, zobowiązał się do ich przestrzegania oraz z oświadczeniem, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.
 2. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem niezezwalające na ćwiczenia odbywające się w Klubie oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w żadnych ćwiczeniach w Klubie.
 3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
 4. Usługobiorcy zobowiązani są do zachowania szczególnie wzmożonej należytej staranności. Klub Arkana Fit nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów biorących udział w zajęciach organizowanych przez Klub oraz korzystające z urządzeń Klubu, chyba że wynikają one z winy Klubu.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje korzystających z usług Klubu. Klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne wynikające z korzystania z usług Klubu. Przystępując do korzystania z usług Klubu czyni to na własną odpowiedzialność.
 6. Szafka znajdująca się w szatni jest przeznaczona do przechowywania ubrań i drobnych rzeczy osobistych. W szafce nie wolno przechowywać rzeczy wartościowych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz za rzeczy niezabezpieczone w szafce znajdującej się w szatni.
 7. Za zagubiony lub zniszczony kluczyk Klient będzie obciążony kosztami jego zakupu i naprawy w kwocie 40 zł.
 8. Za kluczyk do szafki pobierany jest zastaw w postaci ważnego karnetu lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 §5 Postanowienia końcowe

 1. Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swojego obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również utrwalania wizerunku Klientów, o czym każdorazowo ma obowiązek uprzedzić Klientów.
 2. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Klienta z Klubu Arkana Fit. W takiej sytuacji karnet traci ważność. Równowartość niewykorzystanego karnetu nie podlega zwrotowi.
 3. Ważne informacje są wywieszone na tablicy ogłoszeń Klubu oraz na zamieszczane na stronie internetowej.
 4. Reklamacje rozpoznawane są na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.